دفتر مهندسی / اطلاعات تفضیلی تولید انرژی بادی در کشور

پراکندگی و مقادیر منطقه ای کل ظرفیت نصب شده توربین های بادی در کشور تا انتهای سال 92

 

کل ظرفیت نصب شده در کشور

نیروگاه بادی منجیل

73.06 مگاوات

660KW

81 واحد

550KW

18 واحد

500KW

2 واحد

300KW

27 واحد

600KW

1 واحد

نیروگاه بادی بینالود

  مگاوات28.4 =  KW660 * 43

سایر نقاط کشور

تبریزkw 660*3

اردبیل kw660*1

شیراز kw660*1

اصفهان kw660*1

ماهشهر kw660*1

زابلkw 660*1

مگاوات5.28 = KW660*8

کل ظرفیت نصب شده قبل از انقلاب اسلامی

0

کل ظرفیت نصب شده بعد از انقلاب اسلامی

108.5مگاوات

توربین های بادی منجیل