دفتر مهندسی / پروژه های دفتر مهندسی / طراحی و ساخت آزمایشگاه تست گیربکس اصلی توربین بادی

طراحی و ساخت آزمایشگاه تست گیربکس اصلی توربین بادی

عنوان پروژه: طراحی و ساخت آزمایشگاه تست گیربکس اصلی توربین بادی

کارفرما: سازمان انرژیهای نو ایران

نظارت و مدیریت: معاونت فنی و اجرایی- دفتر مهندسی

شرح موضوع پروژه :

آزمایشگاه تست با شبیه سازی وارده به گیربکس همانند حالت تصب شده روی توربین امکان بررسی و تحلیل عملکرد گیربکس را میسر می سازد.

اهداف :

استاندارد سازی و تایید صحت عملکرد گیربکس بعد از ساخت و قبل از نصب روی توربین

ضرورت انجام پروژه و کاربرد آن:

اطمینان از صحت عملکرد گیربکس بعد از نصب روی توربین بادی به دلیل هزینه های بسیار گزاف مونتاژ بر روی ناسل و نیز آگاهی از عیوب احتمالی و صدور تاییدیه صحت عملکرد گیربکس، ضرورت ساخت دستگاهی جهت تستهای مختلف گیربکس در شرایط و بارهای واقعی را ایجاد می سازد.

نتایج مد نظر:

دستیابی به تکنولوژی طراحی و ساخت آزمایشگاههای تست گیربکس در داخل کشور

دستیابی به دانش فنی تفسیر و تحلیل اطلاعات دریافتی از قسمت های مختلف گیربکس در حین کار

حصول اطمینان از صحت عملکرد گیربکس قبل از نصب روی توربین

قطع وابستگی به آزمایشگاههای خارج از کشور

کاهش هزینه های تولید نیروگاههای بادی